Obchodní podmínky

1. Všeobecné obchodní podmínky

2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") upravují práva a
povinnosti Vás jako kupujícího a nás jako prodávajícího v rámci smluvních vztahů uzavíraných
prostřednictvím E-shopu na webových stránkách www.topitor.com

Jak jistě víte, komunikujeme především na dálku. Proto i pro naši smlouvu se používají prostředky
komunikace na dálku, které nám umožňují vzájemně se dohodnout bez současné fyzické přítomnosti
nás a vás.

Pokud je jakákoli část Obchodních podmínek v rozporu s tím, na čem jsme se společně dohodli během
procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní smlouva přednost před těmito

Podmínkami.

1. NĚKTERÉ DEFINICE
1.1. Cena je finanční částka, kterou za Zboží zaplatíte;
1.2. Cena za dopravu je finanční částka, kterou zaplatíte za dodání Zboží, včetně ceny za jeho
balení;
1.3. Celková cena je součtem ceny a ceny za dopravu;
1.4. DPH je daň z přidané hodnoty podle platných právních předpisů;
1.5. E-shop je internetový obchod provozovaný námi na adrese , WWW.TOPITOR.COM kde bude
probíhat nákup Zboží;
1.6. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty za
Celkovou cenu;

1.7. Jsme PEXIM s.r.o. , se sídlem Konvetná 7, identifikační číslo 55316531, zapsaná v rejstříku
pasáží vedeném Okresním soudem v Bratislavě, oddíl Sro , vložkaa č. 168368/B,
elektronická info@topitor.com, telefonní číslo 0944 763 171 právně uváděná jako prodávající;
1.8. Objednávka je Váš neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy o koupi zboží s námi;
1.9. Zboží je vše, co si můžete na E-shopu koupit;
1.10. Uživatelský účet je účet vytvořený na základě Vámi poskytnutých údajů, který umožňuje
ukládání zadaných údajů a historii objednaného Zboží a uzavřených smluv;
1.11. Jste osoba nakupující na našem E-shopu, právně označována jako kupující;
1.12. Smlouva je kupní smlouvou sjednanou na základě řádně vyplněné Objednávky zaslané
prostřednictvím E-shopu a je uzavřena okamžikem, kdy od nás obdržíte potvrzení Objednávky.

2. OBECNÁ USTANOVENÍ A POKYNY
2.1. Nákup Zboží je možný pouze prostřednictvím webového rozhraní E-shopu.
2.2. Při nákupu zboží je vaší odpovědností poskytnout nám všechny informace správně a pravdivě.

2.3.Vstupem na stránku obchodu potvrzuji dovršení věku 18 let  

Proto budeme považovat informace, které nám poskytnete při objednávání zboží, za správné a
pravdivé.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY
3.1. Smlouvu s námi lze uzavřít pouze ve slovenském, českém a anglickém jazyce .
3.2. Smlouva se uzavírá na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití
komunikačních prostředků na dálku nesete Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní
sazby, kterou platíte za použití těchto prostředků (tj. zejména za přístup k internetu), takže
nemusíte očekávat žádné další náklady, které si účtujemenad rámec celkové ceny. Odesláním
objednávky souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.
3.3. Abychom mohli Smlouvu uzavřít, je nutné, abyste na E-shopu vytvořili návrh Objednávky. Tento
návrh musí obsahovat tyto informace:
a) informace o zakoupeném Zboží (na E-shopu označíte Zboží, o které máte zájem, tlačítkem
"Přidat do košíku");
b) informace o Ceně, Ceně dopravy, DPH, způsobu úhrady Celkové ceny a požadovaném
způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci vytvoření návrhu Objednávky
v uživatelském rozhraní E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně dopravy, DPH a
Celkové ceně budou poskytovány automaticky na základě Vámi vybraného Zboží a způsobu
jeho doručení;
c) Vaše identifikační údaje, které nám umožnily doručit Zboží, a to zejména v rozsahu jméno,
příjmení, doručovatelská osoba a adresy , telefonní číslo a e-mailové adresya
d) V případě Smlouvy, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně,
také informaci o tom, jak dlouho Vám Zboží budeme doručovat.
3.4. Při vytváření návrhu objednávky můžete měnit a kontrolovat data až do doby jejího vytvoření. Po
provedení kontroly stisknutím tlačítka "Příkaz s povinností zaplatit" vytvoříte objednávku. Před
stisknutím tlačítka však musíte potvrdit seznámení se s těmito obchodními podmínkami a jejich
přijetí, jinak nebude možné objednávku podat. Zaškrtávací políčko slouží k potvrzení a souhlasu.
Po stisknutí tlačítka "Objednávka s povinností zaplatit" budou všechny vyplněné údaje zaslány
přímo nám.
3.5. Vaši objednávku vám potvrdíme co nejdříve poté, co nám bude doručena zprávou zaslanou na
vaši e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Potvrzení bude obsahovat shrnutí objednávky
a těchto podmínek. Potvrzení objednávky z naší strany vede k uzavření smlouvy mezi námi a
Vámi. Obchodní podmínky platné v den objednání tvoří nedílnou součást smlouvy.
3.6. Mohou se také vyskytnout případy, kdy nebudeme schopni potvrdit vaši objednávku. Jedná se
zejména o situace, kdy Zboží není k dispozici nebo případy, kdy si objednáte větší množství
Zboží, než je námi povoleno. Informaci o maximálním počtu Zboží v rámci E-shopu Vám však
poskytneme vždy předem a nemělo by to pro Vás být překvapením. V případě, že existuje
jakýkoli důvod, proč nemůžeme objednávku potvrdit, budeme vás kontaktovat a zašleme vám
nabídku na uzavření smlouvy v upravené podobě oproti objednávce. V takovém případě je
smlouva uzavřena okamžikem, kdy potvrdíte naši nabídku.
3.7. V případě, že je v E-shopu nebo v návrhu Objednávky uvedena zjevně nesprávná Cena, a to
zejména z důvodu technické chyby, nejsme povinni Vám za tuto Cenu dodat Zboží, a to ani v
případě, že jste obdrželi potvrzení Objednávky a tím byla Smlouva uzavřena. V takové situaci
Vás budeme neprodleně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy ve
změněné podobě oproti Objednávce. V takovém případě je nová smlouva uzavřena v okamžiku,
kdy potvrdíte naši nabídku. Pokud nepotvrdíte naši nabídku do 3 dnů od jejího odeslání, jsme
oprávněni odstoupit od uzavřené smlouvy. Za zjevnou chybu v Ceně se uvažuje například v
případě, že Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí nebo je zde číslice
navíc.
3.8. V případě uzavření Smlouvy jste povinni uhraditCelkovou cenu.
3.9. Pokud máte uživatelský účet, můžete prostřednictvím něj zadat objednávku. I v tomto případě
jste povinni zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob vytvoření
Objednávky je však stejný jako v případě kupujícího bez uživatelského účtu, ale výhodou je, že
není nutné opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.
3.10. V některých případech vám umožňujeme využít slevu na nákup zboží. Chcete-li získat slevu,
musíte vyplnit údaje o této slevě v předem určeném poli v rámci návrhu objednávky. Pokud tak
učiníte, bude vám zboží poskytnuto se slevou.
4. UŽIVATEĽSKÝ ÚČET
4.1. Na základě Vaší registrace v E-shopu máte přístup ke svému Uživatelskému účtu.
4.2. Při registraci uživatelského účtu je Vaší povinností uvádět všechny zadané údaje správně a
pravdivě a v případě změny je aktualizovat.
4.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Je vaší povinností
zachovávat mlčenlivost o těchto přístupových údajích a neposkytovat tyto údaje nikomu. V
případě, že jsou zneužity, nejsme za to zodpovědní.
4.4. Uživatelský účet je osobní , a proto nejste oprávněni umožnit jeho používání třetím osobám.
4.5. Váš uživatelský účet můžeme zrušit, zejména pokud jej nebudete používat déle než jeden rok
nebo pokud porušíte své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.
4.6. Uživatelský účet nemusí být k dispozici nepřetržitě, zejména z důvodu nezbytné
údržbyhardwarového a softwarového vybavení.
5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICTVÍ
5.1. Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a ve Smlouvě. V případě rozporu
mezi Cenou uvedenou u Zboží v E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky platí
Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy shodná s cenou ve Smlouvě. V rámci
návrhu objednávky je uvedena i cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.
5.2. Celková cena je včetně DPH včetně všech poplatků stanovených zvláštními právními předpisy.
5.3. Po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží budeme požadovat uhrazení plné ceny. Celkovou
cenu můžete uhradit následujícími způsoby:
a) Kartou online
b) Dobírka. V takovém případě bude platba provedena při dodání Zboží proti předání Zboží.
V případě dobírky je celková cena splatná při převzetí zboží.
5.4. Faktura bude vystavena elektronicky po zaplacení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši emailovou adresu uvedenou v Objednávce. Faktura bude také fyzicky připojena ke Zboží a bude
k dispozici v Uživatelském účtu, pokud jej máte nastaven.
5.5. Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co jste zaplatili Celkovou cenu a Zboží
převzali. V případě platby bankovním převodem se celková cena hradí připsáním na náš účet, v
ostatních případech je uhrazena v okamžiku platby.
6. DODÁNÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ NAHODILÉ ZKÁZY A NÁHODNÉHO ZHORŠENÍ
PŘEDMĚTU KOUPĚ
6.1. Zboží vám bude doručeno způsobem dle vašeho výběru, přičemž si můžete vybrat z
následujících možností:
a) Osobní odběr v výdejnách Packeta;
b) Dodávka prostřednictvím dopravních společností
6.2. Zboží jsme povinni Vám dodat neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření
Smlouvy. V průběhu plnění smlouvy se mohou vyskytnout takové skutečnosti, které ovlivní
termín dodání vámi objednaného T ovaru. O změně termínu dodání a novém
předpokládaném termínu dodání objednaného ovaru Vás budeme neprodleně informovat emailem , přičemž Vaše právo na odstoupení od smlouvy tím není dotčeno. V rámci našeho
oznámení o novém termínu dodání Tovar je Vám adresována naše žádost o sdělení ,
zdatrváte na dodání Vámi objednaného Zboží v novém termínu. V případě osobního odběru
na provozovně Vás budeme vždy informovat o možnosti vyzvednutí Zboží prostřednictvím emailu.
6.3. Při převzetí zboží od přepravce je vaší povinností zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v
případě jakéhokoli poškození okamžitě informovat dopravce a nás. V případě , že došlo k
poškození obalu, což svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší
povinností převzít Zboží od přepravce.
6.4. Jste povinni převzít zboží v dohodnutém místě a čase. Pokud dodané Zboží nepřevezmete dle
předchozí věty, budeme Vás informovat e-mailem, kde můžete Zboží převzít, včetně lhůty pro
jeho převzetí, nebo Vám Zboží znovu doručíme na Vaši písemnou žádost zaslanou nejpozději
do 14 dnů ode dne, kdy jste měli Zboží převzít, a zavazujete se k tomu, že nám uhradíte veškeré
náklady spojené s opětovným dodáním zboží. V případě, že porušíte naši povinnost převzít
Zboží, s výjimkou případů podle čl. 6.4 těchto obchodních podmínek to nebude mít za následek
porušení naší povinnosti dodat vám zboží. Zároveň skutečnost, že Zboží nepřevezmete,
nepředstavuje odstoupení od Smlouvy mezi námi a Vámi. Pokud Zboží nepřevezmete ani v
dodatečné lhůtě, máme právo odstoupit od Smlouvy z důvodu Vašeho podstatného porušení
Smlouvy. Pokud se rozhodneme toto právo uplatnit, je odstoupení účinné dnem, kdy vám
toto odstoupení doručíme. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody
vzniklé ve výši skutečných nákladů na pokus o dodání Zboží, případně jiný nárok na náhradu
škody.
6.5. Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží dodáváno opakovaně nebo jiným způsobem,
než bylo dohodnuto ve Smlouvě, je Vaší povinností uhradit Nám náklady spojené s takovým
opakovaným doručením. Platební údaje pro úhradu těchto nákladů budou zaslány na vaši emailovou adresu uvedenou ve smlouvě a jsou splatné do 14 dnů od obdržení e-mailu.
6.6. Nebezpečí škody na Zboží na Vás přechází okamžikem jeho převzetí. Pokud Zboží
nepřevezmete, s výjimkou případů podle čl. 6.4 těchto obchodních podmínek přechází na Vás
nebezpečí nahodilé zkázy a náhodného zhoršení Zboží okamžikem, kdy jste měli možnost jej
převzít, ale z důvodů z Vaší strany k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí náhodného zničení a
náhodného zhoršení Zboží znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené
se ztrátou, zničením, poškozením nebo jakýmkoli poškozením Zboží6.3.
7. PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY
7.1. Úvodní ustanovení k odpovědnosti za vady
7.1.1. Zavazujeme se, že Vám Zboží dodáme v požadované kvalitě, množství a bez vad.
7.1.2. Odpovídáme za vady, které má Zboží při převzetí. U použitého Zboží neodpovídáme za
vady způsobené jeho užíváním nebo opotřebením. U Zboží prodávaného za nižší cenu
neodpovídáme za vady, pro které byla sjednána nižší cena.
7.1.3. Obecná záruční doba je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od okamžiku, kdy jste
zboží převzali.
7.1.4. V případě výměny Zboží začíná záruční doba znovu běžet od převzetí nového Zboží Vámi.
7.1.5. Vaše práva z odpovědnosti za vady Zboží, na které se vztahuje záruční doba, zanikají,
pokud je neuplatníte v záruční době. Práva z odpovědnosti za vady zboží podléhajícího
rychlé zkáze však musí být uplatněna nejpozději v den následující po nákupu, jinak vaše
práva zanikají.
7.2. Garantujeme, že v době přechodu nebezpečí nahodilé zkázy a náhodného zhoršení Zboží dle
čl. 6.7 obchodních podmínek je zboží bez vad, zejména že:6.6
a) má vlastnosti, na kterých jsme se s vámi dohodli, a pokud to není výslovně dohodnuto, ty,
které jsme uvedli při popisu zboží, nebo ty, které lze očekávat vzhledem k povaze zboží;
b) je vhodný pro námi uvedené účely nebo obvyklé pro zboží tohoto typu;
c) odpovídá jakosti nebo provedení smluveného vzorku, pokud jakost nebo provedení byly
stanoveny podle vzorku;
d) je v odpovídajícím množství a hmotnosti;
e) splňuje požadavky, které mu ukládají zvláštní právní předpisy;
f) není zatížena právy třetích osob.
7.3. Podmínky pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady (reklamace)
7.3.1. Pokud je vám T ovar doručen v rozbitém nebo poškozeném obalu nebo je zásilka zjevně
příliš lehká, žádáme vás, abyste takový Tovar od přepravní společnosti nepřebírali a
okamžitě nás informovali telefonicky na čísle 0944 763 171 nebo 774 172 088 nebo emailem na info@topitor.com. V případě zjevných vad (např. mechanického poškození)
jste povinni uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu způsobem uvedeným v odstavci
7.4.1. níže. Na pozdější reklamaci z důvodu zjevných vad Zboží nebudeme přihlížet,
včetně vady spočívající v neúplnosti Zboží.
7.3.2. Jste povinni uplatnit právo z odpovědnosti za jiné vady (skryté vady) způsobem dle bodu
7.4.1. níže bez zbytečného odkladu poté, co jste zjistili vadu Zboží, nejpozději však do
uplynutí záruční doby.
7.3.3. Záruky avztahuje se pouze na výrobní vady Zboží a vady způsobené mechanickým
poškozením. Právo na odpovědnost za vady, zejména za vady způsobené
opotřebením, mechanickým poškozením, používáním Zboží v nevhodných podmínkách
apod.
7.3.4. Své právo z odpovědnosti za vady jste oprávněni uplatnit, pokud jste o vadě před
převzetím Zboží věděli, nebo jsme Vás na to upozornili nebo Vám z tohoto důvodu byla
poskytnuta přiměřená sleva z Ceny Zboží.
7.4. Uplatnění práva na odpovědnost za škodu (reklamace)
7.4.1. V případě, že Zboží má vadu, zejména není-li 7.1 podmínek dle článku 7.2, můžete nám
tuto vadu oznámit a uplatnit práva z odpovědnosti za vady (tj. reklamovat Zboží) zasláním
e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené vedle Našich identifikačních údajů, nebo
osobně v našich prostoráchaosobně. Pro reklamace můžete také využít námi poskytnutý
vzorový formulář, který tvoří přílohu č. 1 obchodních podmínek.
7.4.2. Ve svém oznámení, kterým reklamujete reklamaci, uveďte zejména popis vady Zboží a
Vaše identifikační údaje, včetně e-mailu, na který máte zájem obdržet oznámení o
způsobu vyřízení reklamace, a dále uveďte, které nároky z odpovědnosti za vady,
uvedené v bodě 7.5.4. do 7.5.8., usilujete.
7.4.3. Při uplatnění reklamace nám také předložte doklad o koupi Zboží (fakturu), abychom
prokázali jeho nákup u nás, jinak nejsme povinni Vaši reklamaci přijmout.
7.4.4. Za den zahájení reklamačního řízení se považuje den dodání vadného Zboží spolu s
příslušnými doklady (dle bodu 7.4.3). V případě, že Vaše podání, se kterým reklamujete
podáváte, je neúplné (zejména nečitelné, nejasné, nesrozumitelné, neobsahuje
požadované podklady apod.), požádáme Vás o písemné doplnění podané stížnosti,
zejména e-mailem. V takovém případě začíná reklamační řízení dnem doručení Vašeho
doplněného podání.
7.4.5. Pokud nevyplníte podanou stížnost ve smyslu bodu 7.4.4. tohoto článku bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení naší žádosti podle bodu 7.4.4. tohoto
článku budeme považovat Vaše podání za neopodstatněné.
7.5. Vyřizování stížností
7.5.1. Na základě Vašeho rozhodnutí, které z práv podle § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník")
(specifikované v bodě 7.5.4. do 7.5.8.) Požádáte, způsob vyřízení reklamace určíme
ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění
reklamace. V odůvodněných případech, zejména pokud je vyžadováno komplexní
technické posouzení stavu Zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
7.5.2. Po určení způsobu vyřízení reklamace reklamaci vyřídíme ihned, v odůvodněných
případech můžeme reklamaci vyřídit i později; Reklamace však nesmí trvat déle než 30
dnů ode dne podání stížnosti. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace máte právo
odstoupit od Smlouvy nebo máte právo na výměnu Zboží za nové zboží, pokud je to
možné.
7.5.3. Jsme povinni Vám poskytnout písemný doklad o vyřízení reklamace , a to nejpozději
do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace a o jejím vyřízení Vás budeme informovat emailem. Pokud bude reklamace uznána, zašleme Vám opravené Zboží nebo Zboží
vyměníme za nové zboží nebo vrátíme zaplacenou Cenu Zboží, pokud se nedohodneme
jinak.
7.5.4. Pokud se jedná o vadu, kterou můžeme odstranit, máte právo na to, aby byla vada
bezplatně, včas a řádně odstraněna. Vadu Zboží odstraníme bez zbytečného odkladu.
7.5.5. Namísto odstranění vady můžete požadovat výměnu Zboží nebo, pokud se vada týká
pouze části Zboží, výměnu této součásti, a to v případech, kdy nám to nezpůsobí
nepřiměřené náklady s ohledem na cenu zboží nebo závažnost vady.
7.5.6. Namísto odstranění vady Zboží můžeme vadné Zboží vždy vyměnit za bezvadné, pokud
Vám to nezpůsobí vážné potíže.
7.5.7. Jedná-li se o vadu Zboží, kterou nelze odstranit a která Vám brání v řádném užívání Zboží
jako bezvadného zboží, máte právo na výměnu Zboží nebo máte právo od Smlouvy
odstoupit. Stejná práva máte i v případě, že se jedná o vady odstranitelné, ale nemůžete
Zboží řádně užívat z důvodu opakovaného výskytu vady po opravě nebo z důvodu většího
počtu vad.
7.5.8. V případě jiných neodstranitelných vad máte právo na přiměřenou slevu z Ceny Zboží.
7.5.9. Reklamaci vyřídíme předáním opraveného Zboží, výměnou Zboží, vrácením Ceny Zboží,
zaplacením přiměřené slevy z Ceny Zboží, písemnou žádostí o převzetí plnění (Zboží)
nebo oprávněným zamítnutím reklamace.
7.6. Uplatnění práv z odpovědnosti za vady a reklamace Zboží se řídí ustanovením § 619 a násl. O
kodexu Bča, zákon č. 250/2007 Sb., o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské
národní rady č. 372/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o
ochraně spotřebitele"), a zákon č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží
nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené
mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku").
7.7. Pokud uplatníte reklamaci Zboží:
a. během prvních 12 měsíců po zakoupení Zboží můžeme Vaši reklamaci zamítnout pouze
na základě odborného posouzení; Bez ohledu na výsledek znaleckého posudku po Vás
nebudeme požadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiných nákladů spojených
s odborným posouzením. Kopii znaleckého posudku odůvodňujícího zamítnutí reklamace
Vám poskytneme nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace;
b. po uplynutí 12 měsíců od nákupu a zamítnutí takové reklamace uvedeme v dokladu o
vyřízení reklamace, komu můžete Zboží zaslat k odbornému posouzení. Pokud zašlete
Zboží k odbornému posouzení určené osobě, náklady na odborné posouzení, jakož i
všechny další související účelně vynaložené náklady, poneseme my, bez ohledu na
výsledek odborného posouzení. Pokud prokážete naši odpovědnost za vady Zboží
odborným posudkem, můžete reklamaci uplatnit znovu; Při provádění odborného
posouzení záruční doba neuplyne. Jsme povinni Vám do 14 dnů ode dne opětovného
podání reklamace uhradit veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i
veškeré související účelně vynaložené náklady. Opětovně podanou žádost nelze
zamítnout.
7.8. Jste-li podnikatel, je Vaší povinností vadu oznámit a vytknout bez zbytečného odkladu poté, co
jste ji mohli zjistit, nejpozději však do 3 dnů od převzetí Zboží.
7.9. Jste-li spotřebitel, máte právo uplatnit svá práva vyplývající z odpovědnosti za vady, které se
vyskytnou při spotřebě Zboží, a to do 24 měsíců od převzetí Zboží.
7.10. Dále jsme Vás řádně poučili o Vašich právech vyplývajících z § 622 a § 623 zákona č. 40/1964
Sb., občanský zákoník. Uzavřením Smlouvy potvrzujete, že jste měli také možnost seznámit
se s podmínkami reklamace Tövaru.
8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
8.1. K odstoupení od Smlouvy, tj. ukončení smluvního vztahu mezi námi a Vámi od jeho počátku,
může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v jiných ustanoveních
Obchodních podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.
8.2. Jste-li spotřebitel, tj. osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte právo v
souladu s ustanovením § 7 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku odstoupit od
Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne dodání Zboží. V případě, že jsme uzavřeli
Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato
lhůta běžet až dnem dodání poslední části Zboží, a to v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na
jejímž základě Vám budeme Zboží pravidelně a opakovaně doručovat, Začíná běžet dnem
doručení první dodávky. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoli prokazatelným způsobem
(zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních
údajů). Pro odstoupení od smlouvy můžete také využít námi poskytnutý vzorový formulář, který
tvoří přílohu č. 2 Obchodních podmínek.
8.3. Ani jako spotřebitel však nemůžete odstoupit od Smlouvy v případech, kdy předmětem Smlouvy
je:
a) prodej Zboží, jehož Cena závisí na cenových pohybech na finančním trhu, které
nemůžeme ovlivnit a ke kterým může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
b) prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta v době uzavření smlouvy,
přičemž jejich dodání může být provedeno nejdříve po 30 dnech a jejich Cena závisí na
pohybu cen na trhu, který nemůžeme ovlivnit;
c) prodej Zboží, které bylo vyrobeno podle Vašich specifických požadavků, které bylo
vyrobeno na zakázku pro Vás, nebo Zboží určeného speciálně pro jednoho
spotřebitele;
d) prodej Zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo rychlé zkáze, a Zboží, které bylo po
dodání neoddělitelně smícháno s jiným;
e) prodejzboží uzavřeného v ochranném obalu , který není vhodný k vrácení ze zdravotních
nebo hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen;
f) prodej zvukových záznamů, videonahrávek, zvukových záznamů nebo počítačového
programového vybavení prodávaných v ochranných obalech , pokud byl porušen původní
obal;
g) prodej periodik, s výjimkou prodeje na základě smlouvy o předplatném, a prodej knih, které
nejsou dodávány v ochranných obalech;
h) poskytnutí elektronického obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s
vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy
a my jsme vás informovali, že nemáte právo odstoupit od smlouvy.
8.4. Lhůta pro odstoupení od smlouvye dle čl. 8.2 Smluvní podmínky se považují za zachováné,
pokud nám zašlete oznámení, že odstupujete od Smlouvy během Smluvních podmínek.
8.5. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti
odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, nebo na účet zvolený při odstoupení od smlouvy.
Částka však nebude vrácena dříve, než nám zboží vrátíte nebo prokážete, že nám bylo zasláno
zpět. Zboží nám prosím vraťte čisté, pokud možno včetně původního obalu.
8.6. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 14 dnů od odstoupení od smlouvy, předat Zboží
nám nebo námi pověřené osobě k převzetí Zboží, přičemž Nám nesete náklady na vrácení Zboží.
To neplatí, pokud se dohodneme na osobním odběru zboží nebo prostřednictvím námi pověřené
osoby. Lhůta je zachována, pokud bylo Zboží předáno k přepravě nejpozději poslední den lhůty.
Vy, na druhé straně, máte nárok na vrácení Přepravní ceny, ale pouze ve výši odpovídající
nejlevnějšímu způsobu doručení Zboží, který jsme nabídli pro dodání Zboží.
8.7. Za škodu odpovídáte v případech, kdy je Zboží poškozeno v důsledku Vašeho nakládání s ním
jinak, než je nezbytné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V takovém případě Vám budeme
účtovat škodu způsobenou po vrácení Zboží a splatnost fakturované částky je 14 dní.
8.8. Jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti Zboží, nebo
pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel Zboží dohodnutého ve Smlouvě přerušil výrobu nebo
provedl významné změny, které znemožnily plnění našich povinností ze Smlouvy nebo z důvodů
vyšší moci, nebo pokud, i přes veškeré naše úsilí, které od nás lze rozumně požadovat, nejsme
schopni dodat vám zboží ve lhůtě stanovené v těchto podmínkách. V těchto případech jsme
povinni Vás o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat a vrátit Vám již zaplacenou
Celkovou cenu za Zboží do 14 dnů ode dne oznámení o odstoupení od smlouvy. Zaplacenou
Celkovou cenu za Zboží vrátíme stejným způsobem, jakým jste zaplatili Celkovou cenu, aniž by
tím bylo dotčeno právo dohodnout se s Vámi na jiném způsobu vrácení peněz, pokud Vám v
souvislosti s tím nebudou účtovány žádné další poplatky.
8.9. Jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy i v případě, že jste Zboží nepřevzali do 5 pracovních dnů
ode dne, kdy jste byli povinni Zboží převzít.
9. PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A STÍŽNOSTÍ
9.1. Jako spotřebitel máte právo podávat návrhy a stížnosti písemně e-mailem na adresu:
info@topitor.com.
9.2. O posouzení podnětu či stížnosti Vás budeme informovat e-mailem zaslaným na Váš e-mail.
9.3. Dozorovým orgánem je Slovenská obchodní inspekce (SOI)
9.4. Pokud nejste spokojeni s vyřízením své stížnosti nebo stížnosti, můžete také podat žádost o
kontrolu elektronicky prostřednictvím platformy dostupné na webových stránkách
https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi.
10. ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI
10.1. Máte právo nás kontaktovat s žádostí o nápravu e-mailem zaslaným na adresu: info@topitor.com, pokud nejste
spokojeni se způsobem, jakým jsme vaši stížnost vyřídili, nebo pokudse domníváte, že jsme také
porušilivaše práva. Pokud na Vaši žádost odpovíme záporně nebo na ni neodpovíme do 30 dnů od jejího
odeslání, máte právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporů (dále jen "Subjekt") dle zák. 391/2015 Sb.,
o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon o alternativním řešení sporů").
10.2. Subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle § 3 zákona o alternativním řešení sporů a jejich seznam je
zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva hospodářství Slovenské republiky.
https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznamsubjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.
10.3. Žádostlze podat způsobem stanoveným v § 12 zákona o alternativním řešení sporů.
10.4. Dále máte právo zahájit mimosoudní řešení sporů online prostřednictvím platformy pro řešení
sporů on-line, která je k dispozici na internetových stránkách
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_16_297.
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.
11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1. Veškerou písemnou korespondenci s vámi doručíme e-mailem. Naše e-mailová adresa je
uvedena v našich identifikačních údajích. Doručíme vám korespondenci na vaši e-mailovou
adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo prostřednictvím které jste nás
kontaktovali.
11.2. Smlouvu lze změnit pouze na základě naší písemné dohody. Jsme však oprávněni tyto Obchodní
podmínky měnit a doplňovat, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze
Smluv, které budou uzavřeny po nabytí účinnosti této změny. O změně Vás však budeme
informovat pouze v případě, že jste si vytvořili Uživatelský účet (abyste tyto informace měli v
případě, že si objednáte nové Zboží, ale změna nezakládá právo na výpověď, neboť nemáme
uzavřenou Smlouvu, kterou by bylo možné vypovědět), nebo podle Smlouvy Vám máme Zboží
dodávat pravidelně a opakovaně. Informaci o změně vám zašleme na vaši e-mailovou adresu
nejméně 14 dní před tím, než změna vstoupí v platnost. Neobdržíme-li od Vás do 14 dnů od
odeslání informace o změně nebo ukončení uzavřené Smlouvy o pravidelných a opakovaných
dodávkách Zboží, stávají se nové obchodní podmínky součástí naší Smlouvy a platí pro další
dodávku Zboží po datu účinnosti změny. Výpovědní doba v případě odstoupení je 2 měsíce.
11.3. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie,
provozní selhání, selhání subdodávek atd.), neodpovídáme za škody způsobené v důsledku
nebo v souvislosti s případy vyšší moci nebo nepředvídatelných událostí, a pokud tato situace
trvá déle než 10 dní, máme my i vy právo odstoupit od smlouvy.
11.4. Přílohou obchodních podmínek je vzorový reklamační formulář a vzorový formulář pro
odstoupení od smlouvy.
11.5. Smlouva, včetně Obchodních podmínek, je u nás elektronicky archivována, ale není vám
přístupná. Tyto obchodní podmínky a potvrzení objednávky však vždy obdržíte e-mailem se
shrnutím objednávky, a proto budete mít vždy přístup ke smlouvě i bez naší spolupráce.
Doporučujeme si vždy uložit potvrzení objednávky a obchodní podmínky.
11.6. Naše činnost nepodléhá žádným kodexům chování dle § 3 odst. 1 písm. n) zákona o ochraně
spotřebitele při prodeji na dálku.
11.7. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4.2023.

 

 

 

PŘÍLOHA Č.1 - REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ
Adresát:
Podání stížnosti
Podpis:

 

Titul jmeno a příjmení:

Adresa bydliště:

E-mailová adresa:

Číslo objednávky a faktury:
Datum objednávky:
Datum převzetí zboží:
Reklamované zboží (jméno a kód):
Popis a rozsah vad
Jako zákazník prodávajícího
požaduji, aby moje reklamace byla
vyřízena následujícím způsobem:
Chci peníze vrátit na bankovní účet
(IBAN)/jiným způsobem
PŘÍLOHA Č.2 - FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Adresát:
Prohlašuji, že v souladu se zákonem č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží
nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo
obchodní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku"), odstupuji od smlouvy:

Upozornění pro spotřebitele: Podle § 10 odst. 4 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku
prodávánebo je oprávněn požadovat po spotřebiteli náhradu za snížení hodnoty zboží
vyplývající z takové manipulace se zbožím, které přesahuje zacházení nezbytné pro určení vlastností
a funkčnosti zboží.

Podpis: